1UP, KATSU  AND TSURU ROBOTICS DEMONSTRATE THE IMPACT OF DRONES ON GRAFFITI

1UP, KATSU AND TSURU ROBOTICS DEMONSTRATE THE IMPACT OF DRONES ON GRAFFITI